MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI  Gülnar Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan toplantısını Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL Başkanlığında yaptı.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı; yoklamanın ardından bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. 
Meclis toplantısının başında Belediye Meclis Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Bayır’ın istifasıyla boşalan ve meclis üyeliğine seçilen Mehmet Mavi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Mustafa Talip Kara’ya başkan ve meclis üyelerinin hayırlı olsun dilekleriyle devam etti.
GÜNDEM MADDESİ:1KURTİNİ YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANINA (YED) AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-10582 numarası ile sisteme girişi yapılan,Mersin Büyükşehir Belediyesinin 16/01/2015 tarih ve 72 sayılı Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanan, Mersin ili, Gülnar ilçesi, Kayrak Mahallesinin 1.5 km batı mevkiinde Orman Alanında kurulması planlanan Kurtini Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (YED) ilişkin, ilgili Kurumların görüşlerine (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircililik İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, D.S.İ 6. Bölge Müdürlüğü, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı) dayalı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları (P30B20A2B, P30B20A2C, P30B20B1A, P30B20B1B, P30B20B2A, P30B20B2B, P30B20B2C, P31A11D4C, P31A16A1A, P31A16A1B, P31A16A1C, P31A16A1D, P31A16A2A, P31A16A2D, P31A11D3D) ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporuna ait Uygulama İmar Plan Teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8b maddesine göre onanması yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ:2 GÜLNAR AYDINCIK İLYOLUNUN İMAR PLANLARINDAN GEÇEN KISIMLARININ REVİZE EDİLME KARARININ GÖRÜŞÜLMESİ
Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 15/02/2015 tarih ve 28180 sayılı yazısına istinaden, Kamulaştırma koridoru ile İmar paftaları üzerindeki yol koridorunun uyumsuz olduğu tespiti yapılmış olup Gülnar Aydıncık il yolunun Belediyemiz sınırları içerisinde İmarlı kesimden geçen kısımların İmar Planına işlenerek Lejantta karayolu sınır çizgisi olarak gösterilmesi, Karayolu sınır çizgileri içerisinde kalacak şekilde çizilmesi, Karayolu koruma kuşağı olarak gösterilmesi ve lejantta yer alması, Karayolu sınır çizgi arasında herhangi bir arazi kullanım kararı getirilmeyecek şekilde İmar Planlarının Revize edilme kararının alınması ve İmar Plan tadilat işleminin proje müellifi olarak serbest çalışan bir Şehir ve Bölge Plancısına yaptırılması işlemi yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ:3 İMAR VE ŞEHİRİCLİK MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ULAŞTIRMA AMİRLİĞİNCE HAZIRLANAN TARİFE TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaştırma Amirliğince hazırlanan tarife teklifleri incelendi. Yapılan açık oylamada yukarıda adı geçen Müdürlüklerin hazırladığı tarife değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ:4 ZABITA AMİRLİĞİNİN 02/03/2015 TARİH VE 19 SAYILI 2015 YILI İDARİ PARA CEZALARI TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Belediyemiz Zabıta Amirliğince hazırlanan 2015 yılı idari para cezalarının Maliye bakanlığınca 15/11/2014 tarih ve 29176 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 441 sıra no’lu Vergi Usül Kanunu genel tebliğinde belirlenen %10.11 oranında arttırılması açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ:5 TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
31/10/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslar ve 657 Sayılı DMK’nın 4/b ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 31/12/2015 tarihine kadar Tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 2 adet Mühendis, 2 adet Tekniker, 2 Adet Teknisyen unvanlı Personel İstihdam edilmesi Maliye Bakanlığının 08/01/2015 tarih ve 247 sayılı Mahalli İdari Sözleşmeli Personel ücret tavanları ile ilgili sıra 4 sayılı genelge ekindeki ücret tavanları ödeme oran ve tutarlarına ait tablolar uyarınca yukarıda belirtilen kadrolara 2015 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücret tavanından maaş ve hizmet yılına göre ek ödenek verilmesi oya sunuldu yapılan açık oylamada oy çokluğu ile kabul edildi