İLAN

İLAN696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi çerçevesinde 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların Sınavın gerçekleştirilmesi ve İlanı Başlıklı 39.Maddesinin (2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.  amir hükmü gereğince ekte isim listesi ver ilen Nihai Olarak Sınava Girmeye Hak Kazananlar için  20.03.2018 tarihinde saat 09:00-16:00 arası Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda  Sözlü sınav, Ulaştırma Amirliği  Hizmet Binası önünde Uygulamalı sınav yapılacak olup listede isimleri geçenler için istenen Güvenlik Soruşturma bilgileri gelmediğinden sınav sonrası Güvenlik soruşturması ile ilgili hükümler uygulanacaktır.  İlgililere ilanen duyurulur.                                
                                                                 Ahmet GÜNEL

                                                               Belediye Başkanı