NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Yusuf Özaydın Başkanlığında yapıldı.
Toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü.

1- 2015 Mali Yılı gelir ve giderleri ile hesap iş işlemlerle ilgili Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi:

Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2015 yılı Denetim Raporu Hesap İşleri Müdür Vekili Sema BURGUT tarafından detayı ile okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Meclise bilgi verildi.

2- 5393 sayılı belediye kanununun 56. Maddesine göre belediye başkanının 2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi:

5393 Sayılı yasanın 56. maddesi gereğince Belediye Başkanının hangi hallerde Belediye Meclisine Başkanlık edemeyeceği belirtilmiştir. Hazırlanmış olan Yıllık Faaliyet Raporu, Meclis Başkan Vekili tarafından okunup, 1 (bir) Yıllık Faaliyet Raporunun oylamasında Belediye Başkanı yasal görev alamadığından bu yasal gereksinmeden dolayı gündemin 2. (iki) maddesindeki Faaliyet Raporunun izlenmesi oylanması ile ilgili oturumu devam ettirmek üzere yasa gereği 1. Meclis Başkan Vekili Yusuf ÖZAYDIN Meclis Başkan vekili olarak Belediye Başkanının 2015 yılı Faaliyet Raporunu Meclise açıkladıktan sonra Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi.

Meclis Başkanı; Değerli arkadaşlarım Belediye Başkanının son bir (1) yıllık çalışma raporunu inceledik, tenkit edilecek bir tarafının olmadığı ve çalışmalarından dolayı sayın Belediye Başkanını tebrik ederim dedi. Bir (1) yıllık çalışma raporu oya sunuldu yapılan açık oylamada Belediye Başkanının 2015 yılı Faaliyet Raporu AK Parti grubunun 5(beş) üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

3- 1.ve 2. meclis başkan vekili seçimi:

1. Meclis Başkan vekili olarak Yüksel ÇELİK aday olduğunu açıkladı. Başka aday olmadığından Yüksel ÇELİK’in 1. Meclis Başkan Vekili seçilmesine, 2. Meclis Başkan Vekili için Yusuf ÖZAYDIN aday olduğunu açıkladı. Başka aday olmadığından Yusuf ÖZAYDIN’ın 2. Meclis Başkan Vekili olması oya sunuldu. AK Parti Grubunun 5(beş) üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Divan katip üyesi seçimi (2 asil 2 yedek üye)

5393 sayılı Belediye Yasasının 19. Maddesi gereğince, İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 asil Divan Katip üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinden Muhammet KAHRAMAN ve Yüksel ÇELİK aday olduklarını açıkladılar. Başka aday olmadığından seçilecek asil üye sayısı 2 olduğundan adayında 2(iki) olacağından seçime gerek olmadığına adı geçen üyelerin asil katip üye olmalarına karar verildi. 2 yedek üye seçimine geçildi. Meclis üyelerinden Melek Yıldız ve Yusuf ÖZAYDIN aday olduklarını açıkladılar. Seçilecek olan yedek üye sayısı 2(iki) olacağından adayında 2(iki) olduğundan seçime gerek olmadığına ve adı geçen üyelerin yedek üye olarak seçilmesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada AK Parti grubundan 5(beş) üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 5393 sayılı belediye kanununun 33. Maddesine göre encümen seçimi (2 üye)

5393 sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince 2(iki) Encümen üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinden Mustafa Talip KARA ve Muhammet KAHRAMAN aday olduklarını açıkladılar. Yapılan açık oylamada AK Parti grubunun 5(beş) üyenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6- İmar komisyon üyesi seçilmesi (3 üye)

Belediyemizin nüfus ve statüsü gereği 5393 sayılı Belediye Yasanın 24. maddesi gereğince üç (3) üyeden oluşacak İmar Komisyonunu belirlemek üzere seçim yapıldı. Meclis Üyelerinden MHP grubundan Melek YILDIZ ve Abdullah KOCADAĞ aday olduklarını açıkladıklar. AK Parti grubu adına Mehmet BAĞDEMİR aday olduğunu açıkladı. Adı geçen üyelerin bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonunu oluşturmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Bütçe Komisyon Üyesi Seçimi (3 üye)

Belediyemizin nüfus ve statüsü gereği 5393 sayılı Belediye Yasasının 24. Maddesi gereğince 3 (üç) üyeden oluşacak Bütçe Komisyonunu belirlemek üzere seçim yapıldı. MHP grubu adına; Yusuf ÖZAYDIN ve Süleyman YILMAZ, AK Parti grubu adına; Mustafa EROĞLU aday olduklarını açıkladılar.  Adı geçen üyelerin bir yıl görev yapmak üzere Bütçe Komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Mali hizmetler müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 42 sayılı teklifi; Halk Bankası Gülnar Uydu Şubesindeki TR TR280001 2001 4910 0007 0000 02 VE TR87 0001 2001 4910 0007 0000 07 İban numaralı hesaplarının kamuya tahsisinin görüşülmesi:

Belediyeler kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan tüzel kişiler olup; Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan sürekli ve düzenli çalışmalardır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son fıkrasında; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Belediyemizin hizmetlerinin devamı ve aksamaması için, belediyenin haczi kabil paralar ile haczi kabil olmayan paraları ayrı hesapta tutmak yönünde karar verilerek, Belediyemizin emlak gelirlerini yatırmada kullanılan TR87 0001 2001 4910 0007 0000 07 IBAN numaralı hesabın ve Belediyemizin harçlar, kiralar ve diğer çeşitli gelirlerinin yatırmada kullanılan TR28 0001 2001 4910 0007 0000 02 IBAN numaralı hesabın kamu hizmetlerinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi hususu Belediye Meclisimize sunulmuş olup; belirtilen banka hesaplarının kamu hizmetlerinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi ile ilgili teklif oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

9- Mustafa KARABULUT’un 30/03/2016 tarih ve 193 sayılı dilekçesi; 23/07/1981 tarihinde Hakkari Şemdinli de şehit olan kardeşi Ali Rıza KARABULUT’un Gülnar İlçesi Ulupınar Mahallesi Eğri Güney Mevkiindeki cadde/sokak adına şehit kardeşinin isminin verilmesi teklifinin görüşülmesi:

Mustafa KARABULUT’un 30/03/2016 tarih ve 193 sayılı dilekçesinde 23/07/1981 tarihinde Hakkari Şemdinli de şehit olan kardeşi Ali Rıza KARABULUT’un Gülnar İlçesi Ulupınar Mahallesi, Eğri Güney Mevkiindeki Ulupınar Sokak isminin Şehit Ali Rıza KARABULUT olarak değiştirilmesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

10- 01/04/2016 tarih ve 171 sayılı imar ve şehircilik müdürlüğünün teklifi; İlçemiz Ayvalı Mahallesi, 25 ada 1 nolu parselin 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılma teklifinin görüşülmesi:

Gülnar Belediyesi yetki sınırları içerisinde kalan Ayvalı Mahallesi, 25 ada 1 nolu parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili maddeleri gereğince Kamu Hizmet Binası yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Resmi kurum alanı olarak görülen kısmın Kamulaştırma Kararının alınması, 5 yıllık Kamulaştırma programına dahil edilerek bütçede yer verilmesi açık oylamaya sunuldu. İmar Alt Komisyonuna ve Bütçe Komisyonunda konunun görüşülmesi yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yeni meclis üyesi Mehmet Bağdemir’e hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuldu ve görevinde başarılar dilendi.